คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน้าแรก กิจกรรม อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 เปิดเวทีเชื่อมโยงพันธมิตรทางวิชาการระหว่างสถาบัน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงาน ด้านบริหารธุรกิจและด้านอื่น ๆ จำนวนทั้งหมด 137 เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวไปสู่สถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิจัย เป็นการสร้างบรรยากาศและเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผลงาน และเป็นเวทีเสนอผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะชน และรวบรวมผลงานวิจัยเป็นรายงานการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการต่อไป