คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

             รายชื่อคณาจารย์ ประจำแต่ละสาขา ของคณะบริหารธุรกิจ มีทั้งหมด จำนวน 52 ท่าน ประกอบด้วย สาขาวิชาดังต่อไปนี้ สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการเงิน , สาขาวิชาการตลาด , สาขาวิชาการจัดการทั่วไป , สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) , สาขาวิชาบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

                        อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  ผศ.ดร.รัชนียา บังเมฆ โทรศัพท์ :   3550
  อาจารย์ อัชญา ไพคำนาม โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 331
  ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 230
  ผศ.ดร.ดลยา ไชยวงศ์ โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 327
  ผศ.ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์ โทรศัพท์ :   3550
  ผศ.ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง โทรศัพท์ :   3550
  อาจารย์ อรทัย ดุษฎีดำเกิง (ลาศึกษาต่อ) โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 333
  อาจารย์พัทธ์ยศ เดชศิริ (ลาศึกษาต่อ) โทรศัพท์ :   3550
  อาจารย์พัชรินทร์ สารมาท (ลาศึกษาต่อ)   โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 330

                        อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการเงิน
  ผศ.ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ   โทรศัพท์ :   3550
  ผศ. ดร.กชพร ศิริโภคากิจ โทรศัพท์ :   3550
  ผศ. โสภณ ฟองเพชร โทรศัพท์ :   3550
  อาจารย์ ดร. จิรายุ หาญตระกูล โทรศัพท์ :   3550
  อาจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต  โทรศัพท์ :   3550
  อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ โทรศัพท์ :   3550
  อาจารย์ประภาพร กิจดำรงธรรม   (ลาศึกษาต่อ)    โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 203

                        อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการตลาด
  รศ.ดร.จำเนียร บุญมาก โทรศัพท์ :   3550
  ผศ.ดร.ภัทริกา มณีพันธ์ โทรศัพท์ :   3550
  ผศ.ดร.อายุส หยู่เย็น โทรศัพท์ :   3550
  ผศ.ดร.วิยะดา ชัยเวช โทรศัพท์ :   3550
  อาจารย์อดิศร สิทธิเวช โทรศัพท์ :   3550
  อาจารย์จักรพงษ์ สุขพันธ์ (ลาศึกษาต่อ)   โทรศัพท์ :   3550

                        อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการจัดการ
  อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล โทรศัพท์ :   3550
  ผศ.ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข โทรศัพท์ :   3550
  อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ โทรศัพท์ :   3550
  ผศ.ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ โทรศัพท์ :   3550
  ผศ.ดร.มาณวิน สงเคราะห์ โทรศัพท์ :   3550
  อาจารย์ สุชีรา ขยาย โทรศัพท์ :   3550
  อาจารย์ อัมรินทร์ คีรีแก้ว  โทรศัพท์ :   3550

                        อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  อาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 214
  ผศ.ฉัตร ชูชื่น โทรศัพท์ :   3550
  ผศ.ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 217
  อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ โทรศัพท์ :   3550 ต่อ555,220
  อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน โทรศัพท์ :   3550
  อาจารย์ พิชิต สิทธิกัน   (ลาศึกษาต่อ)  โทรศัพท์ :   3550
  อาจารย์วินัย บังคมเนตร (ลาศึกษาต่อ)  โทรศัพท์ :   3550

                        อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
  ผศ.ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 303
  ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 124
  อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ โทรศัพท์ :   3550

                        อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc)
  ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 102
  ผศ.ดร.ศฐา วรุณกูล โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 323
  ผศ.ดร.กุลชญา แว่นแก้ว โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 332

                        อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (Ph.d.)
  อาจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร โทรศัพท์ :  3550 ต่อ 323
  ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้ โทรศัพท์ :  3550 ต่อ 314
  ผศ.ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ โทรศัพท์ :  3550 ต่อ 205
  ผศ.ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ โทรศัพท์ :   3550
  อ.ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ โทรศัพท์ :   3550
BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.