นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจมีนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาในคณะ มีส่วนร่วมดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ เพื่อให้เป็นไปตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและคณะ ภายใต้ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยทั้งในระดับหลักสูตรและคณะต้องรับการประเมินคุณภาพภายในเป็นประจำทุกปีและทางหลักสูตรและคณะต้องนำผลการประเมินคำแนะนำที่ได้รับจากการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้น

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ
ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2558 วันที่  28  ตุลาคม  2558