หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 กลุ่มวิชาแกน
คศ 105  คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1
3  หน่วยกิต
MA 105  Mathematics for Business and Economics 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
          ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การวิเคราะห์ค่าสุดขีด การอินทิเกรต ฟังก์ชันลอการิทึมและฟังก์ชันชี้กำลัง เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบและการประยุกต์ (บรรยาย 3 ชั่วโมง/ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)