หน้าแรก >> ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

        รายละเอียด : เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะและให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.