หน้าแรก >> ข่าวกิจกรรมคณะ

โครงการการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1

        รายละเอียด : เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการเงิน และ อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง การตลาดสินค้าเกษตรในยุคประเทศไทย 4.0 และเรื่อง กลยุทธ์การขายสินค้าเกษตรออนไลน์ ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และศูนย์นวัตกรรมการจัดการธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (iCAMS) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.