หน้าแรก >> ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

        รายละเอียด : ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ เป็นประธานกรรมการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ เป็นกรรมการ, อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย เป็นกรรมการ และ น.ส.ทวีพร อดเหนียว เป็นเลขานุการ

 
BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.