ตัวบ่งชี้ที่ 9.1            ระบบและกลไกการประกัคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบ่งชี้                     :          กระบวนการ

 

คำธิบายตัวบ่งชี้                  :             การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ..2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสำนึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

 

เกณฑ์มาตราน                         :

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน

3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกำหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดใน CHE QA Online และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์

 

เกณฑ์การประเมิน          :

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำนินก

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 รือ 3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 รือ 5 รือ 6 ข้อ

มีการดำเนินการ

7 รือ 8 ข้อ

มีการดำเนินการ

9 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

1.1      คณะบริหารธุรกิจมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ตามแนวทางที่คณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนด  ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2524 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ในหมวดที่ 5 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (..2551-2565) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 1.2     คณะบริหารธุรกิจมีการจัดเตรียมระบบประกันคุณภาพที่นำมาใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดำเนินการเป็นประจำ เพื่อให้การดำเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการกำหนดแผนการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดย มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตามแผนงาน ดังนี้ การดำเนินงานกิจกรรมการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 1 บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ   ครั้งที่ 2  ประสบการณ์การเขียน SAR    ครั้งที่ 3 การปรับปรุงการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2553  กิจกรรมติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน   ครั้งที่ 1  การตรวจผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะฯ   ครั้งที่ 2  การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2553   ทั้งนี้ได้มีการจัดเตรียมงบประมาณ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ 2554 ได้กำหนดงบประมาณสนับสนุน  จำนวน 44,500   บาท และงบประมาณด้านอื่น ๆ ตามระบบที่วางไว้เช่น  การพัฒนาคณาจารย์   วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน  การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการศึกษา  

1.3         คณะบริหารธุรกิจมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับ สถาบัน คณะ สาขาวิชาและผู้ปฏิบัติงานแต่ละบุคคล โดย มีรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา  และเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยพื่อรับนโยบายการดำเนินงานมาสู่คณะ   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ จากบุคลากรทุกระดับของคณะ เพื่อกำหนดการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ โดยกำหนดไว้เป็นวาระสืบเนื่องของคณะกรรมการประจำคณะทุกครั้ง  มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ในระดับผู้ปฏิบัติการเพื่อเป็นผู้ติดตามรวบรวมผลการดำเนินงานของแต่ละองค์ประกอบ  มีการกำหนดให้หน่วยประกันคุณภาพรับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของคณะตามแผนที่กำหนด

2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน

2.1          คณะบริหารธุรกิจมีนโยบายการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนด  และมี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จึงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย กำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ กับมหาวิทยาลัย

 2.2         คณะมีการกำหนดการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงการปฏิบัติงานในทุกระดับอย่างมีส่วนร่วม โดยมีการกำหนดตั้งแต่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ร่วมกันพิจารณาแผนการพัฒนาการดำเนินงานคณะในแต่ละด้านโดยการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  เพื่อรับผิดชอบในงานแต่ละด้าน ได้แก่ คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ    คณะกรรมการวิชาการ  โดยมีกรรมการประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร  ทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมตามที่คณะกรรมการต่าง ๆ  กำหนด  และรายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ  เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่คณะวิชากำหนด

2.3          คณะบริหารธุรกิจใช้คู่มือการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยในการดำเนินงาน ในระดับคณะ โดยมีการ เผยแพร่ในเว็บไซด์ของคณะ และคณะได้จัดให้มีแบบตรวจเช็คเอกสารรายตัวบ่งชี้ เพื่อใช้เป็นคู่มือการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

2.4          คณะบริหารธุรกิจได้มีการกำหนดและดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน  ตามที่กำหนดแผนงาน ในระดับที่ประชุมคณะอนุกรรมการ (รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ) ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ (รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะ )  และคณะกรรมการประจำคณะ (รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ)  และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รายงานผลการดำเนินงานของคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย  ซึ่งคณะได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน เป้าหมาย และแจ้งข้อที่คณะกำลังดำเนินงานหรือผลักดันให้สำเร็จ  ต่อมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

 มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย  เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 3 มีนาคม 2554  ได้มีมติเห็นชอบในการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  คือ  การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น

เกณฑ์มาตรฐาน:

ข้อที่ 1 ระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา อย่างน้อยควรประกอบด้วย

1)                ทุกหลักสูตรมีรายวิชาสหกิจศึกษา หรือมีการส่งนักศึกษาไปปฎิบัติงานจริงกับผู้ประกอบการ ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน

2)                ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3)                ในกลุ่มวิชาเอกของทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีการลงมือปฏิบัติจริงตามสาขาวิชาที่เรียน

4)                ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ข้อที่ 2 มีการดำเนินการพัฒนาคณาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน หรือด้านวิชาการใหม่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 3 มีผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตที่แสดงถึงการเป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยมีผลการประเมินตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5

ข้อที่ 4 มีผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตที่แสดงถึงการเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาโดยมีผลการประเมินตั้งแต่ 3.81 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5

ข้อที่ 5  มีการนำผลการประเมินจากข้อ 3 และข้อ 4 มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

 

4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกำหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดใน CHE QA Online และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

4.1   คณะมีการดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วนโดยมีการกำหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดำเนินงาน และการประเมินคุณภาพโดยได้รับการประเมินการประกันคุณภาพทุกปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมาและมีผลการประเมินดังนี้

 ปีการศึกษา 2550  ผลการประเมิน อยู่ในระดับ  พอใช้

ปีการศึกษา 2551  ผลการประเมินอยู่ในระดับ   ดี

ปีการศึกษา 2552  ผลการประเมินอยู่ในระดับ   ดี

4.2  คณะได้มีการนำวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการนำข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินและผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมบุคลากรได้วิเคราะห์ความเสี่ยง และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้กระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันจัดทำแผนงาน ที่ตอบสอนองต่อพันธกิจของคณะ ใน กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และคู่มือการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน  เมื่อวันที่  7 และ 22  สิงหาคม  2553   มีรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนารายงานผลการดำเนินงานและติดตามการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดโดยรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทุกครั้ง   คณะได้มีการกำหนดให้ผู้จัดกิจกรรมทุกกิจกรรมให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุกครั้งภายหลังการจัดทำกิจกรรมโดยการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบแผนงานโครงการ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลของคณะ ฯ เพื่อทำการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่รายงานผลแล้วโดยมีแบบประเมินผลกิจกรรม เพื่อให้การประเมินผลการดำเนินงานเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในครั้งต่อไป

4.3   มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2552  ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในปีการศึกษา 2552  ให้สำนักคุณภาพและมาตรฐานมหาวิทยาลัย  และ เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทาง  http://www.ba.mju.ac.th/baqa.php?year=2552

5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

คณะมีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน  มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นำผลจากการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2552  และแผนพัฒนาคุณภาพ  ไปวิเคราะห์และดำเนินการกับคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และ คู่มือบริหารความเสี่ยง: ระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2553   คู่มือบริหารความเสี่ยง: ระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2554    โดยมีเป้าหมายให้ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้และจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถนำเสนอข้อมูลประกอบการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้  ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน  รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ โดยใช้ระบบ e-management   และระบบ CHE QA Online ในการรายงานผลการดำเนินงานต่อ สกอ

 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน

คณะบริหารธุรกิจได้ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ เช่นการเข้าร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และ คู่มือบริหารความเสี่ยง: ระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2554  ให้ชุมชนเข้ามาให้ข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการและความต้องการการพัฒนาของชุมชนในโครงการเสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน

8.1          คณะมีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน โดยในปีการศึกษา 2553 คณะได้ร่วมทั้งในส่วนของภายในสถาบันจำนวน 12 คณะ และร่วมกับหน่วยงานภายนอกจำนวน  3  แห่ง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลันราชภัฎเชียงใหม่ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา

8.2          มีการทำงานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่ายโดยมีการกำหนดเป็นแผนงานเพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยมีการจัดทำรายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและปรับปรุงการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เช่น  รายงานสรุปผลกิจกรรมการจัดการความรู้หัวข้อ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย     หัวข้อ การทำความเข้าใจตัวชี้วัด   หัวข้อปัญหาการติดตามข้อมูลเพื่อจัดทำ SAR และแนวทางแก้ไข    หัวข้อ การตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย

มีการติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกครั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาในกิจกรรมที่เครือข่ายและภายในหน่วยงานต้องทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

 

9.          มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์

-ไม่มี-

การประเมินตนเอง

ค่าเป้าหมายตามแผนของระดับหน่วยงาน

ผลการดำเนินงานใน

ปี 2553

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ.

การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

4  ข้อ

 8 ข้อ

4

บรรลุเป้าหมาย

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15        :      ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

 

ชนิดของตัวบ่งชี้                     :         ผลผลิต

 

คำธิบายตัวบ่งชี้  :ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไว้ว่า “....”ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ  รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน....” ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกำหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนั้น ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องทำการประเมินใหม่ 

 


    วิธีการคำนวณ         :

 

 

หมายเหตุ                  :

                                ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดับสถาบันตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด ย้อนหลัง 3 ปี ทั้งนี้ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เริ่มใช้คะแนนตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น

-            ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553

-            ประเมินปี 2555 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2553

-            ประเมินปี 2556 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2555 ,2554 และ 2553

 

เกณฑ์การให้คะแนน                 :

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีย้อนหลังเป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เช่นเดียวกับการประเมินภายนอก)

 

ข้อมูลที่ต้องการ           :

                                คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดจำนวน 3 ปีก่อนปีที่ประเมิน

 

ผลการดำเนินงาน

ผลการประเมิน ปี 2553   ได้คะแนน……………