องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย

 

ตัวบ่งชี้ 4.1 :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ

1.   มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

2.   มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน

3.   มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ

- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)

6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น

7.  มีการนำผลประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน

 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : ข้อ

8.  มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ จากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด ( เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2 )

เกณฑ์การประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 :

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 หรือ 3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 หรือ 5 ข้อ

มีการดำเนินการ

6 ข้อ

มีการดำเนินการ

ครบ 8 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

ในปีงบประมาณ 2553 คณะฯ มีการกำหนดแนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การบริหารงานวิจัย พร้อมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงานด้านวิจัย โดยมีคณะกรรมการวิจัย (แต่งตั้งปี 2552) (แต่งตั้งปี 2553) เป็นผู้รับผิดชอบ โดยคณะได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัย ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะฯ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยของคณะบรรลุตามเป้าหมายของแผนการวิจัยที่วางไว้

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน

                         ในภาคการศึกษาที่ 1/2553 คณาจารย์ในคณะได้นำงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนโดยนำไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน  ได้แก่รายวิชา กต 320 นโยบายผลิตภัณฑ์และการกำหนดราคา   กำหนดในแผนการสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการจัดการ ปี 1 และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ปี 2 โดยได้นำกรณีศึกษาธุรกิจชุมชน ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย  ธุรกิจชุมชนตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย  มาใช้ในการเรียนการสอน และในภาคการศึกษาที่ 2/2553ได้นำผลงานวิจัยแนวทางการสร้างเครือข่ายครบวงจรของการใช้สารสกัดหนอนตายหยากพร้อมทั้งกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ไปโอเพส เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในแผนการสอน รายวิชา กต 200  หลักการตลาด และอาจารย์อัชญา  ไพคำนาม ได้กำหนดให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัย เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง โดยนักศึกษาสาขาการบัญชี ได้เข้าไปทำการบันทึกบัญชีครัวเรือนให้กับเทศบาลตำบลหนองหาร  เมื่อวันที่  16 มกราคม 2554 

                         ในระดับบัณฑิตศึกษาได้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมการทำวิจัยกับอาจารย์ ในหัวข้อการวิจัยเรื่อง สมรรถนะของโซ่อุปทานการผลิตลำไยเพื่อการส่งออกของประเทศไทย  และการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์การผลิตลำไยด้วยระบบ ABC COSTING

                         3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

                                3.1  คณะฯ มีการวิเคราะห์ วางแผนจัดสรรอัตรากำลัง โดยคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ เพื่อรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันเข้ามาปฏิบัติงาน โดยระบุคุณสมบัติรับระดับการศึกษาให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำการค้นคว้าวิจัยมาเป็นอย่างดี โดยคณะฯ ได้จัดทำแผนงานวิจัยประจำปี 2553 เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ แนวทางกำกับการจัดทำงานวิจัยของคณะและได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2553 ในการทำวิจัย  เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทั้งนี้คณะฯ ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกองทุนสนับสนุนวิชาการเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  เพื่อให้คณาจารย์ในคณะมีโอกาสนำผลงานวิจัยของตนเองไปตีพิมพ์วารสารในระดับชาติและนานาชาติในปีพ.ศ. 2553 1  เรื่อง คือ งานวิจัยเรื่อง Supply-Side Perspectives on Ecotourism in Northern Thailand ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ชื่อ International Journal of Tourism Research, Volume: 12, Issue: 5, Pages: 627-641 ประจำเดือนกันยายน – ตุลาคม 2553 โดยผศ.ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์

                                คณะฯ   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนวิชาการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล อาจารย์และนักวิจัยคอยสนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยของคณะฯ และจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์นำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์วารสารในระดับชาติและนานาชาติอีกทางหนึ่ง

                            3.2 ในปีงบประมาณ 2553 คณะฯ ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีโอกาสสร้างสรรค์งานวิจัย ซึ่งมีผู้ขอทุนทำวิจัยจำนวน 16 ทุน คือ อาจารย์ธิดารัตน์  ชลประเสริฐสุข; นายสุมิตร  ชัยเขตร์ ;ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา   ชโลมกลาง ;  อาจารย์ดลยา  ไชยวงศ์ ; อาจารย์พัชรินทร์  สารมาท ; อาจารย์อัชญา  ไพคำนาม ; อาจารย์วินัย  บังคมเนตร ; นางสาวบุษบงค์  ฝั้นแจ้ง ; อาจารย์วัลภา  ลิ่มสกุล ;   ดร.อายุส  หยู่เย็น ; อาจารย์ณัฏฐิณี  อินผง ; อาจารย์อัมรินทร์  คีรีแก้ว ; อาจารย์วิยะดา  ชัยเวช ; อาจารย์สัญฌา  พันธุ์แพง ; ดร.กัญญ์พัสวี  กล่อมธงเจริญ ; อาจารย์ดวงนภา  สุขะหุต และมีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ขออนุมัติให้มีนักวิจัยพี่เลี้ยง  เพื่อคอยให้คำแนะนำในการจัดทำงานวิจัย จำนวน 4 คน ทังนี้นักวิจัยจะต้องรายงานความก้าวหน้าการทำวิจัย และนักวิจัยพี่เลี้ยงจะต้องรายงานความก้าวหน้าการให้คำแนะนำการจัดทำงานวิจัย  ต่อคณะฯ และคณะฯ ยังให้การสนับสนุนคณาจารย์ที่ไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติในปีที่ผ่านมาจำนวน 8 เรื่อง คือ

1.  Framework of the engagement between education and the needs of industry and community ; ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง 

2.  การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ; รศ.ดลกร  ขวัญคำ

3.  E-Commerce and the international distribution of smes ; ดร.กิตตินุช  ชุลิกาวิทย์

4. Supply-Side Perspectives on Ecotourism in Northern Thailand  ;            

ดร.กิตตินุช  ชุลิกาวิทย์

5.  Distributor-seeking Behavior of SMEs in the Global Environment ;

ดร.กิตตินุช  ชุลิกาวิทย์

6. An Analysis of the Effectiveness of the Strategic Plan for an Increase of the Internal Agricultural Cooperative Capital : A Case Study of the Land Reform Srisatchanalai Agricultural Cooperative Limited ; อาจารย์ดลยา  ไชยวงศ์

7. Enhancement of the Efficiency in the Management of Cooperative Business by Preparing the Strategic Plan on Control and Advices: A case study of Buengsamphan Agricultural Cooperative Ltd. ; ผศ.ชลลดา ชโลมกลาง

8. Globalization and accounting: An Empirical study of Accounting Executives in Thai Listed-Firms ; ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล 

                    และมีคณาจารย์ในคณะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน   6   คน  และกรรมการที่ปรึกษาจำนวน  7 คน(ที่มาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ )

                         3.3  คณะได้จัดทำระบบฐานข้อมูลวิจัยของคณะ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารงานวิจัยความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยของคณะ

                         3.4 คณะได้สร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัยโดยจัดกิจกรรมการยกย่องนักวิจัยดีเด่นเพื่อเป็นการให้รางวัลสำหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยของปีงบประมาณ 2552  จำนวน  3   คน  และออกประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2553   เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับนักวิจัยในการค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ต่อไป

 

 

4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

                         คณะได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านวิจัย โดยในปีงบประมาณ 2553 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยขึ้นเพื่อให้บุคลากรในคณะมีโอกาสสร้างผลงานวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์โดยให้ทุนสนับสนุน รายละ 20,000 บาท จำนวน 16 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน 320,000 บาท ทั้งนี้คณะฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในคณะมีโอกาสสร้างผลงานที่สามารถนำไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

5.1      คณะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัย ปีงบประมาณ 2553 กำหนดงบประมาณสนับสนุน โดยจัดเป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัย จำนวน 450,000 บาท ประกอบด้วยกิจกรรม

กิจกรรมให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยแก่บุคลากร จำนวน  320,000  บาท

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในสิ่งตีพิมพ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ  จำนวน 20,000 บาท

กิจกรรมการสนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัยพี่เลี้ยง  จำนวน 8,000 บาท

กิจกรรมการประเมินผลงานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จำนวน  45,000  บาท

 กิจกรรมการให้สิ่งจูงใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น จำนวน 52,000  บาท

กิจกรรมการประเมินและปรับปรุงแผนงานวิจัยของคณะฯ  จำนวน 5,000  บาท

มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข่าร่วมอบรมโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

5.2   คณะมีการสนับสนุนการไปร่วมทำงานวิจักับหน่วยงานต่างะเท ที่สอดคล้งกังาวิจัยของอาจารย์ โดย   การรับเชิญเป็น ศาสตราจารย์เยือนเพื่อทำการสอนและวิจัย และสนับสนุนในการเป็น กองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ, คณะกรรมการพิจารณาบทความการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ,    ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครั้งที่ 4 คณรับเชิญให้เป็นผู้ตรวจสอบงานวิจัย (invitation review) ในระดับนานาชาติ ตรวจสอบงานวิจัยเรื่อง The Economics of Rebuilding Fisheries in Korea: National Comprehensive Approaches และรับเชิญให้เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 2 คน ได้แก่ ดร. ภูษณิศา เตชเถกิง และ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชากา (sabbatical leave) ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัย

5.3    มหาวิทยาลัย และคณะได้มีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูข่าวสารอย่างน้ 5 ด้านต่อไปนี้ 1) ข้มูด้านแหล่งทุวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในายนอกถาบั2) ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านม3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานร้างสรค์ทั้งวารสารและการประชุวิชากา การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่าง ตลอดจนข้อมูลการนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร่ผลงา 4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันในการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิธิบัต นุสิธิบัต และการซื้อขายรัย์สินทางปัญญ 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบี ลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่ ของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในระบบ Management information system    เว็บไซด์ ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร เว็บไซด์ของคณะบริหารธุรกิจ

6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น

-ไม่มี-

7.  มีการนำผลประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน

-ไม่มี-

8.  มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ จากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

คณะได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกตั้งแต่ปี                 2552 ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 4 ปี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร  เทศบาลตำบลลวงเหนือ  เทศบาลตำบลป่าไผ่  เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  เทศบาลตำบลหนองจ๊อม  เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อันเป็นผลมาจากสภาพปัญหาของสังคม โดยคณะกรรมการวิจัย (แต่งตั้งปี 2552) (แต่งตั้งปี 2553)  เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างความร่วมมือ กับองค์กรภายนอกเพื่อจัดหาข้อมูลความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และในปีงบประมาณ 2554 คณะได้จัดทำโครงการเสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย (focus group)  โดยเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่ได้ทำ MOU ไว้กับคณะ มานั่งเสวนาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553   เวลา 13.00 น.    ห้องประชุมพยัคฆ์พณาสณฑ์ อาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อสอบถามข้อมูล (Feed back) ผลการให้ความรู้ด้านวิชาการของคณะฯ ในปีที่ผ่านมา

 

ผลการประเมินตนเอง

ค่าเป้าหมายตามแผนงานของหน่วยงาน

ผลการดำเนินงานใน ปี 2553

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ.

การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

7 ข้อ

6 ข้อ

4

ไม่บรรลุเป้าหมาย

 

ตัวบ่งชี้ 4.2 :  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ข้อ

1.   มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

4.  มีการนำผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน

5.   มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2  ข้อ

มีการดำเนินการ

3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

1.   มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

                         คณะมีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนสนับสนุนวิชาการฯในการนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ เผยแพร่ โดยมีคณะกรรมการวิจัยฯ ( แต่งตั้งปี 2552 )  ( แต่งตั้งปี 2553 ) เป็นผู้รับผิดชอบ และ คณะยังได้มีการจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ โดย

 มีคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้รับผิดชอบ ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ซึ่งมีอาจารย์ที่นำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ที่คณะได้ให้การสนับสนุนการจ่ายค่าตอบแทนสำรัผลนวิจัที่ได้รับการตีพิมพ์  และ จ่ายค่าตอบแทนผู้ปรับปรุงต้นฉบับภาษาต่างประเทศ  จำนวน 1 รายคือ ดร.กิตตินุช  ชุลิกาวิทย์ เรื่อง Supply-Side Perspectives on Ecotourism in Northern Thailand  ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ชื่อ International Journal of Tourism Research 

คณะมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย  ซึ่งได้ระบุกิจกรรมนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสร้างผลงานโดยมีพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัยสำหรับนำไปเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งในปีที่ผ่านมามีผู้ขอรับทุนวิจัยฯ จำนวน 4 รายที่ขอให้มีพี่เลี้ยงนักวิจัย

คณะมีการสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของวามวิจัยขอาจารย์แลนัวิจั ที่จะนำเสนอในวารสารวิชาการดับนานาติ โดยการมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาและแนะนำการเขียนบทความวิชาการให้กับคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ  และมีการจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพเตรียมความพร้อมในการทำผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษของคณะบริหารธุรกิจ

คณะมีการการสนับสนุนงบประมาณแก่อาจารย์ที่ไปเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ จำนวน  11 เรื่อง คือ

1.         Framework of the engagement between education and the needs of industry and community ; ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง

2.          การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ; รศ.ดลกร  ขวัญคำ 

3.          E-Commerce and the international distribution of smes ; ดร.กิตตินุช  ชุลิกาวิทย์ 

4.         Supply-Side Perspectives on Ecotourism in Northern Thailand  ;

ดร.กิตตินุช    ชุลิกาวิทย์ 

5.         Distributor-seeking Behavior of SMEs in the Global Environment ;

ดร.กิตตินุช     ชุลิกาวิทย์

6.          An Analysis of the Effectiveness of the Strategic Plan for an Increase of the Internal Agricultural Cooperative Capital : A Case Study of the Land Reform Srisatchanalai Agricultural Cooperative Limited ; อาจารย์ดลยา  ไชยวงศ์

7.          Enhancement of the Efficiency in the Management of Cooperative Business by Preparing the Strategic Plan on Control and Advices: A case study of Buengsamphan Agricultural Cooperative Ltd. ; ผศ.ชลลดา ชโลมกลาง

8.          Globalization and accounting: An Empirical study of Accounting Executives in Thai Listed-Firms ; ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล

9.          Factors Affecting the Social Responsibility of Small and Medium Sized Enterprises in Chiang Mai, Thailand  ; อาจารย์ปกรณ์  อุดมธนะสารสกุล  

10.  การจัดการกลุ่มเกษตรกรลำไยนอกฤดูกาลโดยใช้วิธีการตัดแต่งกิ่ง ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ; อาจารย์วิยะดา  ชัยเวช

11.  รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็ง: กรณีศึกษากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านดอกแดง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ; อาจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี  กล่อมธงเจริญ

และสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมทำวิจัยกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก โดยนำผลการวิจัยนั้นมาใช้ประโยชน์ได้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกค้า ธ.ก.ส.

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

คณะได้มีการวางแผนที่จะจัดทำวารสารวิชาการด้านบริหารธุรกิจเพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดำเนินการตามระบบต่อไป

3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

-ไม่มี-

4.  มีการนำผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน

ในปีการศึกษา 2553  คณะได้สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมทำวิจัยกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก  ซึ่งมีการนำผลการวิจัยนั้นมาใช้ประโยชน์ได้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 เรื่อง คือ งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกค้า ธ.ก.ส.

5.   มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

ในปีการศึกษา 2553ในปีการศึกษา 2553 คณะมีการนำผลงานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์ไปจดลิขสิทธิ์เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย โดยนำไปจดลิขสิทธิ์จากสำนักลิขสิทธิ์ ผ่านการดำเนินงานตามระบบที่ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนด จำนวน 16 เรื่อง ได้แก่

1.         determanants of Micro-entrepreneurs Innovation in Hand-Craft Enterprises; ดร.ษณิศา เตชเถกิง,

2.         กระบวนการจัดการความรู้ลำไย; ดร.กัญญ์พัสวี  กล่อมธงเจริญ 

3.         กลยุทธ์ด้านการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา ผศ.ปรีดา ศรีนฤวรรณ

4.          กลุ่มเกษตรกรลำไย; อาจารย์วิยะดา ชัยเวช

5.         การดำเนินการด้านการตลาดลำไย;   ดร.อายุส หยู่เย็น

6.         การบริหารต้นทุนการผลิตลำไย; ผศ.ศิริกุล ตุลาสมบัติ

7.         การประเมินผลโครงการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 10; ผศ.ศิริกุล ตุลาสมบัติ

8.         การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน วิชา บช212 การบัญชีขั้นกลาง2;

อาจารย์ดลยา ไชยวงศ์

9.         การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน วิชา บช221 การบัญชีต้นทุน;

อาจารย์อัชญา ไพคำนาม

10.  การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีของนักศึกษาในวิชาบัญชีเพื่อการจัดการ; อาจารย์อัชญา ไพคำนาม

11.  การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการลงทุนในธุรกิจห้องพักให้เช่าของผู้ประกอบการ; อาจารย์ดวงนภา สุขะหุต

12.  การสร้างต้นแบบในการคำนวณต้นทุนการผลิตสุกร; ผศ.ชลลดา ชโลมกลาง

13.   ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ธุรกิจ; อาจารย์รัชนียา บังเมฆ

14.   ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์; ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง

15.   ปัญหาการบังคับใช้ประกาศว่าด้วยการควบคุมฉลากของสินค้ารถยนต์ใช้แล้ว; อาจารย์ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข

16.   ระบบบัญชี; อาจารย์ดลยา ไชยวงศ์

 

ผลการประเมิน

ค่าเป้าหมายตามแผนงานของหน่วยงาน

ผลการดำเนินงานใน ปี 2553

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ.

การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

3 ข้อ

3 ข้อ

3

บรรลุเป้าหมาย

 

ตัวบ่งชี้ 4.3 :  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5

                1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา

                                1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                       จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน

                                1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                                       จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน

                                1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                       จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน

สูตรคำนวณ :

                1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน และภายนอกสถาบัน ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

                               

                จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

 

 

                2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

 


                คะแนนที่ได้ =

 

 

ผลการดำเนินงาน

       ปีงบประมาณ 2553 คณะบริหารธุรกิจมีอาจารย์ประจำจำนวน  34  คน ลาศึกษาต่อจำนวน  7  คน และมีคณาจารย์ที่ทำงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกคณะ จำนวน 3 เรื่อง คือ

1. framework of the engagement between education and the needs of industry and community; ดร.ภูษณิศา  เตชเถกิง รับทุนจาก สกอ. จำนวนเงิน 56,000 บาท(ทุนภายใน) และรับทุนจาก Universidad ICESI จำนวนเงิน 50,000 บาท (ทุนภายนอก)   รวมเป็นเงิน 106,000 บาท

 2. การศึกษาและพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนวิธีการสหกรณ์ลงสู่ระดับตำบล; รศ.จำเนียร บุญมาก และ อาจารย์วิยะดา  ชัยเวช จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 720,000 บาท(ทุนภายนอก)  

3. การพัฒนากระบวนการการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจสหกรณ์ผ่านกลไกการบัญชี บนพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน; รศ.จำเนียร บุญมาก และ อาจารย์วิยะดา  ชัยเวช จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร จำนวน 240,000 บาท (ทุนภายนอก)  

                         คณะได้มีการจัดสรรทุนเพื่อให้การสนับสนุนงานวิจัย จำนวน 14 เรื่อง  เรื่องละ 20,000 บาท ได้แก่ อาจารย์ธิดารัตน์  ชลประเสริฐสุข ; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา   ชโลมกลาง ;  อาจารย์ดลยา  ไชยวงศ์ ; อาจารย์พัชรินทร์  สารมาท ; อาจารย์อัชญา  ไพคำนาม ; อาจารย์วินัย  บังคมเนตร ; อาจารย์วัลภา  ลิ่มสกุล ;   ดร.อายุส  หยู่เย็น ; อาจารย์ณัฏฐิณี  อินผง ; อาจารย์อัมรินทร์  คีรีแก้ว ; อาจารย์วิยะดา  ชัยเวช ; อาจารย์สัญฌา  พันธุ์แพง ; ดร.กัญญ์พัสวี  กล่อมธงเจริญ ; อาจารย์ดวงนภา  สุขะหุต   จำนวน   280,000  บาท

รวมทุนสนับสนุนภายนอก  (56,000+720,000 +240,000 =1,016,000) และภายใน             ( 50,000+280,000=330,000) รวมเป็นเงิน (1,016,000 +330,000)= 1,346,000 บาท

การคำนวณ   จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =    1,346,000 /27  = 49,851.85

                                             คะแนนที่ได้ =  (49,851.85*5)/25,000  =  9.97

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำคณะบริหารธุรกิจ เท่ากับ    9.97

ผลการประเมิน

ค่าเป้าหมายตามแผนงานของหน่วยงาน

ผลการดำเนินงานใน ปี 2553

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ.

การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

2

9.97 

5

บรรลุเป้าหมาย

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 :  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

 

เกณฑ์การให้คะแนน :

                ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

 

กลุ่มสาขาวิชา

5 คะแนน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

20

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10

 

วิธีคำนวณ :

 

 

 

 

 


ผลการดำเนินงาน

                         ปี การศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจมีอาจารย์ประจำจำนวน  34   คน ลาศึกษาต่อจำนวน  7   คน  

ในปี พ.ศ. 2553  คณะบริหารธุรกิจจำนวนบทความจากผลงานวิจัยทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอื่น ๆ  (ค่าถ่วงนน.0.75)จำนวน  2 เรื่องได้แก่

1.          Supply-Side Perspectives on Ecotourism in Northern Thailand  ;                            ดร.กิตตินุช  ชุลิกาวิทย์ 

2.          Globalization and accounting: An Empirical study of Accounting Executives in Thai Listed-Firms ; ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล

จำนวนงานวิจัยที่บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าถ่วงน้ำหนัก  0.25)  จำนวน  5  เรื่อง

1.         Framework of the engagement between education and the needs of industry and community ; ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง 

2.         E-Commerce and the international distribution of smes ; ดร.กิตตินุช  ชุลิกาวิทย์ 

3.         Distributor-seeking Behavior of SMEs in the Global Environment ; ดร.กิตตินุช      ชุลิกาวิทย์ 

4.         An Analysis of the Effectiveness of the Strategic Plan for an Increase of the Internal Agricultural Cooperative Capital : A Case Study of the Land Reform Srisatchanalai Agricultural Cooperative Limited ; อาจารย์ดลยา  ไชยวงศ์ 

5.         Enhancement of the Efficiency in the Management of Cooperative Business by Preparing the Strategic Plan on Control and Advices: A case study of Buengsamphan Agricultural Cooperative Ltd. ; ผศ.ชลลดา ชโลมกลาง

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน (ค่าถ่วงน้ำหนัก 0.125)  จำนวน 2  เรื่อง  คือ

1.         การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ; รศ.ดลกร  ขวัญคำ

2.         รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็ง: กรณีศึกษากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านดอกแดง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ; อาจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี  กล่อมธงเจริญ

 

การคำนวณ 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

                                = (0.75*2) +(0.25*5)+(0.125*2)          =  3

ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ = (3/34)*100  = 8.82

ผลการประเมิน  (8.82/10)*5 = 4.41

 

ผลการประเมิน

ค่าเป้าหมายตามแผนงานของหน่วยงาน

ผลการดำเนินงานใน ปี 2553

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.

การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

0.04

4.41

4.41

บรรลุเป้าหมาย

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6:  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การให้คะแนน :

                ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา

วิธีคำนวณ :

ผลรวมของจำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์       x 100

อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

ในปีการศึกษา 2553  จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 34 คน คณะได้สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมทำวิจัยกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก  ซึ่งมีการนำผลการวิจัยนั้นมาใช้ประโยชน์ได้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 เรื่อง คือ งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกค้า ธ.ก.ส.

การคำนวณ     (1/34)*100 = 2.94

การให้คะแนน  (2.94/20)*5 =  0.74

ผลการประเมิน

ค่าเป้าหมายตามแผนงานของหน่วยงาน

ผลการดำเนินงานใน ปี 2553

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.

การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

3.33

0.74

0.74

ไม่บรรลุเป้าหมาย

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7:  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

 

เกณฑ์การให้คะแนน :

                ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา

 

วิธีคำนวณ :

 

 

ผลการดำเนินงาน

 

ปีการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจมีอาจารย์ประจำจำนวน  34   คน ลาศึกษาต่อจำนวน  7  คน ซึ่งมีคณาจารย์ที่มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพคิดเป็นร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จำนวน 3  คน โดยมีคณาจารย์ที่นำผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ(ค่าถ่วงน้ำหนัก 0.75) จำนวน 2  คน ได้แก่   
1.             ผศ.ชลลดา  ชโลม  ตำรา เรื่อง  การบัญชีขั้นต้น 1  
2.             ผศ.รัชนียา  บังเมฆ ตำรา  เรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชี
และผลงานวิชาการไปเผยแพร่ต่างประเทศจนได้รับการรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ (ค่าถ่วงน้ำหนัก 0.50) ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง Supply-Side Perspectives on Ecotourism in Northern Thailand ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ชื่อ International Journal of Tourism Research, Volume: 12, Issue: 5, Pages: 627-641 ประจำเดือนกันยายน – ตุลาคม 2553 ; ดร.กิตตินุช  ชุลิกาวิทย์
การคำนวณ 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  = (0.75*2)+(0.50*1)= 2 

ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ   = (2/34)*100 =5.88

คะแนนตามเกณฑ์ =   (5.88/10)*5  = 2.94

ผลการประเมิน

ค่าเป้าหมายตามแผนงานของหน่วยงาน

ผลการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ 2553

คะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.

การบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

5

2.94

2.94

ไม่บรรลุเป้าหมาย