เจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ

             รายชื่อเจ้าหน้าที่ สายสนับสนุนวิชาการ ของคณะบริหารธุรกิจ มีทั้งหมด จำนวน 19 ท่าน ประกอบด้วย งานต่าง ๆ ดังนี้ งานบริหารและธุรการ , งานคลังและพัสดุ , งานนโยบาย แผน และประักันคุณภาพ , งานบริการวิชาการและวิจัย , งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

                        สำนักงานเลขานุการ ของคณะบริหารธุรกิจ
  นายสุมิตร ชัยเขตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ โทรศัพท์ :   3550
  Mr.Jinhui Lai   ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ โทรศัพท์ :   3550

                        งานบริหารและธุรการ ของคณะบริหารธุรกิจ
  นางสาวกะรัต เทพศิริ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 413
  นางจิราพร ชัยเขตร์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 412
  นายบุญดี คงทรัพย์สินสิริ   นักบริหารอาคารสถานที่ โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 115
  นางสาวสุธีรา หมื่นแสน   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 409
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาศรี ใจกันทา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 407
  นางสาวศิริขวัญ สมศรี   พนักงานบริการ โทรศัพท์ :   3550

                        งานคลังและพัสดุ ของคณะบริหารธุรกิจ
  นางวีรนันท์ ศรีใจภา   นักวิชาการเงินและบัญชี โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 414
  นางสาวภาวิณี แสงพิงค์   นักวิชาการพัสดุ โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 410

                        งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ ของคณะบริหารธุรกิจ
  นางนพนิตย์ วงศ์สุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 408
  นางสาวสิริกร บุญฟู   นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 406

                        งานบริการวิชาการและวิจัย ของคณะบริหารธุรกิจ
  นายนรินทร์ ปิ่นแก้ว   นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ :   3550

                        งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ
  นางสาวบุษบงค์ ฝั้นแจ้ง   นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 666
  นางสาวกาลัญญุตา แก้วมาเมือง   นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 114
  นายวรชน หน่อแก้ว   พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 116
  นางสาวกฤตาณัฐ ศรีประภา   นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 119
  นายฉัตรชัย ก๋าเร็ว   นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ :   3550 ต่อ 777
  นายวชิรพงษ์ จันหนองฮี   นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ :   3550
  นางสาวภาวิณี จีปูคำ   นักวิชาการศึกษา โทรศัพท์ :   3550

BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.