หลักสูตรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 
 
จำนวนหน่วยกิต
หน่วยกิต
รวม
ชั่วโมง
/ สัปดาห์
โครงสร้างหลักสูตร      
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      
         ศท 021  สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
(3-0-1)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      
         ศท 011  มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
3
 
(3-0-1)
         ศท 012  จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
3
 
(3-0-1)
         ศท 013  สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
3
 
(1-4-1)
- กลุ่มวิชาภาษา      
         ศท 031   การใช้ภาษาไทย
3
 
(1-4-1)
         ศท 141  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3
 
(2-2-1)
         ศท 142  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3
 
(2-2-1)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      
         วท 101   วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3
 
(2-2-1)
         วท 102  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
 
(2-2-1)
         ศท 014  การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
3
 
(1-4-1)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน      
- กลุ่มวิชาแกน      
         บช 111  การบัญชีขั้นต้น
3
 
(3-0-1)
         บช 151  การภาษีอากร
3
 
(3-0-1)
         บช 161  กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบัญชี
3
 
(3-0-1)
         บธ 301  องค์การและการจัดการ
3
 
(3-0-1)
         สต 301  หลักสถิติ
3
 
(3-0-1)
         กง 201  การเงินธุรกิจ
3
 
(2-2-1)
         บธ 407  การบริหารการดำเนินงานและการผลิต
3
 
(3-0-1)
         กต 200  หลักการตลาด
3
 
(2-2-1)
         สธ 320  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3
 
(3-0-1)
         คศ 105  คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1
3
 
(3-0-1)
         คพ 203  เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
 
(2-2-1)
         ศศ 212  หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3
 
(3-0-1)
         ศศ 213  หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
3
 
(3-0-1)
         ศท 245  ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1
3
 
(2-2-1)
         ศท 246  ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 2
3
 
(2-2-1)
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ      
        บช 211  การบัญชีขั้นกลาง 1
3
 
(3-0-1)
        บช 212  การบัญชีขั้นกลาง 2
3
 
(3-0-1)
        บช 221  การบัญชีต้นทุน
3
 
(3-0-1)
        บช 222  การบัญชีบริหาร
3
 
(3-0-1)
        บช 311  การบัญชีขั้นสูง 1
3
 
(3-0-1)
        บช 331  การตรวจสอบภายใน
3
 
(3-0-1)
        บช 332  การสอบบัญชี
3
 
(3-0-1)
        บช 341  โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
3
 
(2-2-1)
        บช 342  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3
 
(2-2-1)
        บช 351  การบัญชีภาษีอากร
3
 
(3-0-1)
        บช 412  การรายงานงบการเงินและการวิเคราะห์
3
 
(3-0-1)
        บช 499  สัมมนาการบัญชี
3
 
(3-0-1)
        มจ 497   สหกิจศึกษา
9
 
(15-0-0)
        มจ 498  การเรียนรู้อิสระ
9
 
(15-0-0)
        มจ 499   การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
9
 
(15-0-0)
- กลุ่มวิชาเอกเลือก      
         บช 312  การบัญชีเฉพาะกิจการ
3
 
(3-0-1)
         บช 313  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
3
 
(3-0-1)
         บช 314  การบัญชีระหว่างประเทศ
3
 
(3-0-1)
         บช 315  การบัญชีสิ่งแวดล้อม
3
 
(3-0-1)
         บช 321   การบริหารต้นทุน
3
 
(3-0-1)
         บช 322   การวางแผนกำไรและควบคุม
3
 
(3-0-1)
         บช 431  การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศ
3
 
(3-0-1)
         บช 343  ฐานข้อมูลทางการบัญชี
3
 
(2-2-1)
         บช 441  การสื่อสารข้อมูลทางการบัญชี
3
 
(2-2-1)
         บช 442  การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3
 
(2-2-1)
         บช 443  การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี
3
 
(2-2-1)
         บช 451  การวางแผนภาษีอากร
3
 
(3-0-1)
         บช 452   ปัญหาการภาษีอากร
3
 
(3-0-1)
         บธ 406  การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
 
(3-0-1)
         กง 305  การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
3
 
(2-2-1)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี