ผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ


รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
ผู้ช่วยคณบดี

นายสุมิตร ชัยเขตร์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.