ข้อมูลหลักสูตร

 ชื่อสาขาภาษาไทย :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
 ชื่อสาขาภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Business Administration

 ชื่อปริญญาภาษาไทย :  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 ชื่อปริญญาภาษาไทย(ตัวย่อ) :  ปร.ด.(บริหารธุรกิจ)
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy (Business Administration)
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ(ตัวย่อ) :  Ph.D(Business Administration)

  แผนการศึกษา    

 
 
                ดุษฏีบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านบริหารธุรกิจและธุรกิจการเกษตรสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างมีจรรยาบรรณ

 
   
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และทฤษฎีใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ โดยมีแนวคิดด้านธุรกิจเกษตรพื้นฐาน ทั้งในระดับประเทศและสากล
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางธุรกิจการเกษตร ตลอดจนสามารถนำความรู้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจและธุรกิจเกษตรที่เป็นสากล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 
    
   อาจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร
   ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้
   ผศ.ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในหน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ธุรกิจเอกชน และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการธุรกิจผู้ประกอบการด้านการจัดการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ ด้านนโยบายการวางแผน อาทิ อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา , นักวิชาการ นักวิจัย , ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจ , ผู้บริหารสถานประกอบการ และ นักธุรกิจ

BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.