ข้อมูลหลักสูตร

 ชื่อสาขาภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
 ชื่อสาขาภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration

 ชื่อปริญญาภาษาไทย :  บริหารธุรกิจบัณฑิต
 ชื่อปริญญาภาษาไทย(ตัวย่อ) :  บธ.บ.
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ(ตัวย่อ) :  B.B.A.

  แผนการศึกษา    

 
 
                ปริญญาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบไปด้วยสาขาวิชาเอก 3 สาขา ได้แก่ วิชาเอกสาขาการจัดการ วิชาเอกสาขาการตลาดและวิชาเอกสาขาการเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานจริงในด้านการบริหาร เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ หรือสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระได้ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

 
   
 เพื่อผลิตบัณฑิต ด้านการจัดการที่มีความรู้ด้านทฤษฏีและปฏิบัติ ให้รองรับกับภาวะการแข่งขัน และการเปิดเสรีการค้าอาเซียน
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาประเทศ ทั้งในภาครัฐและเอกชนตลอดจนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้
 เพื่อผลิตบัณฑิที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ

 

 
    
   ผศ.ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
   อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์
   ผศ.ดร.วิยะดา ชัยเวช
   ผศ.ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
   ผศ.ดร.ภัทริกา มณีพันธ์
   อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล
   อาจารย์อดิศร สิทธิเวช
   อาจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต
   อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล

 

จุดเด่นของวิชาเอกการตลาด :

  เน้นการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ มุ่งเน้นให้นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์ มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ โดยมีกิจกรรมเสริมที่ให้ผู้เรียนมีได้มีการฝึกปฏิบัติจริงจากการทำบริษัทจำลอง มีการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้จากการประกวดแผนการตลาด การทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการออกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่เน้นทางการตลาด หรือการเรียนภาษา ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ

จุดเด่นของวิชาเอกการเงิน :

  เน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้ด้านการเงินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้มีความสามารถด้านการลงทุน ด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางการเงิน นอกจากนั้นยังเน้นให้นิสิตทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการออกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ หรือการเรียนภาษา ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ

จุดเด่นของวิชาเอกการจัดการ :

  เน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้ด้านการจัดการทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนิสิต สามารถเขียนแผนธุรกิจได้ นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้นิสิตฝึกประสบ การณ์เรียนรู้จากการประกวดแข่งขันทางวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านธุรกิจและผู้ประกอบการ การทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการออกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการหรือการเรียนภาษา ณ สถานศึกษาในต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา วิชาเอกการจัดการ :

        - นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต หรือ สายศิลป์ – คำนวณ
        - นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา วิชาเอกการเงิน :

        - นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต หรือ สายศิลป์ – คำนวณ
        - นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา วิชาเอกการตลาด :

        - นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต หรือ สายศิลป์ – คำนวณ
        - นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.