ข้อมูลหลักสูตร

 ชื่อสาขาภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
 ชื่อสาขาภาษาอังกฤษ :  Master of Business Administration Program in Business Administration

 ชื่อปริญญาภาษาไทย :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
 ชื่อปริญญาภาษาไทย(ตัวย่อ) :  บธ.ม (บริหารธุรกิจ)
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ :  Master of Business Administration (Business Administration)
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ(ตัวย่อ) :  M.B.A.(Business Administration)

  โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง 2556
    โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง 2561

 
 
                เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ และมีทักษะในการวินิจฉัยธุรกิจ รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการและผู้บริหารมืออาชีพ ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและสามารถนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
   
 เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นนักวิจัย นักบริหารและผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรมและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
 เพื่อสร้างบัณฑิตมีความสามารถในการวินิจฉัยธุรกิจอย่างมืออาชีพ
 เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำสามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านบริหารธุรกิจ
 เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำสามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านบริหารธุรกิจ
 เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับกลุ่มคนต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวงการวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไปในระดับชาติและนานาชาติ

 

 
    
   ผศ.ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
   ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
   อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์

 

BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.