ข้อมูลหลักสูตร

 ชื่อสาขาภาษาไทย :  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 ชื่อสาขาภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Business Information System

 ชื่อปริญญาภาษาไทย :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
 ชื่อปริญญาภาษาไทย(ตัวย่อ) :  บธ. บ. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration (Business Information System)
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ(ตัวย่อ) :  B.B.A. (Business Information System)

  แผนการศึกษา    

 
 
                สร้างบัณฑิตให้ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศในแวดวงธุรกิจ มีความขยันอดทน สู้งานและคุณธรรม

 
   
 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มีความเข้าใจด้านระบบงานธุรกิจ ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ พร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามาาถในการใฝ่รู้ สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมโลก สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานในองค์กรธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำวิชาชีพ
 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

 
    
   อาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท
   ผศ.ฉัตร ชูชื่น
   ผศ.ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
   อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์
   อาจารย์ นนท์ ปิ่นเงิน

 

จุดเด่นของหลักสูตร :

  1. เป็นหลักสูตรที่มีการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยมีการพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศไทย 4.0
  2. มีรายวชาที่เน้นการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (IT and Software Start Up) รวมถึงการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทย
  3. มีการจัดแบ่งหมวดรายวิชาในกลุ่มเอกเลือกตามการวิเคราะห์สภาพการณ์ของตลาดแรงงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกียวข้อง เพื่อให้นักศึกษาทำการเลือกเรียนและมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่ตนเองสนใจ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) :

        - เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป – คณิตศาสตร์
        - เป็นสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
        - เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้ในขณะนั้น (** กรณีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์ – คณิตศาสตร์ ให้แนบแฟ้มสะสมผลงานเกี่ยวกับโครงการด้านคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ชิ้น)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา (หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน) :

        - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
        - เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAx) ไม่ต่ำกว่า 2.50
BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.