ข้อมูลหลักสูตร

 ชื่อสาขาภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 ชื่อสาขาภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Marketing

 ชื่อปริญญาภาษาไทย :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
 ชื่อปริญญาภาษาไทย(ตัวย่อ) :  บธ.บ.(การตลาด)
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration(Marketing)
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ(ตัวย่อ) :  B.B.A.(Marketing)

  แผนการศึกษา    

 
 
                บุคลากรในสาขาวิชาการตลาดผู้มีความรอบรู้ทางการตลาดและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคต

 
   
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความชำนาณในสาขาการตลาด และพื้นฐานทางด้านธุรกิจ ให้เป็นผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานด้านการตลาดของธุรกิจ ด้านบริการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการเกษตรทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่น ๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานความรู้อื่น ๆนอกเหนือจากสาขาการตลาดเพื่อที่จะพัมนาตนเองให้เหมาะสมต่อภาระและความรับผิดชอบในสังคม
 เพือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในสาขาการตลาดเพื่อสนับสนุนนโยบายการพัมนาประเทศสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจรรยาบรรณ มีศีลธรรมอันดีงาม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

 

 
    
   ผศ.ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
   อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
   ผศ.ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
   ผศ.ดร.ภัทริกา มณีพันธ์
   ผศ. โสภณ ฟองเพชร
   อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์
   อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล
   อาจารย์จักรพงษ์ สุขพันธ์

 

BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.