ข้อมูลหลักสูตร

 ชื่อสาขาภาษาไทย :  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 ชื่อสาขาภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Accountancy

 ชื่อปริญญาภาษาไทย :  บัญชีบัณฑิต
 ชื่อปริญญาภาษาไทย(ตัวย่อ) :  บช.บ
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Accountancy
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ(ตัวย่อ) :  B. Acc.

  แผนการศึกษา     รูปแบบหลักสูตร

 
 
                หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มุ่งแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเน้นการผลิตบุคลากร ในสาขาวิชาการบัญชี ให้เป็นผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี ที่มีทักษะและความสามารถในการทำงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความอดทน สู้งาน

 
   
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความชำนาญในสาขาวิชาการบัญชี พื้นฐานความรู้ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็นผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีของธุรกิจด้านบริการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และการเกษตรทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่น ๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีศีลธรรมอันดีงาม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีความอดทน สู้งาน

 

 
    
   ผศ.ดร.รัชนียา บังเมฆ
   อาจารย์ อัชญา ไพคำนาม
   ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ
   ผศ.ดร.ดลยา ไชยวงศ์
   ผศ.ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์

 

จุดเด่นของหลักสูตร :

  วิชาชีพบัญชี เป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคส่วน ซึ่งบัณฑิตสามารถเลือกประกอบวิชาชีพได้หลากหลายทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และภาครัฐวิสาหกิจ เช่น ผู้ทำบัญชีและจัดทำบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน นักบัญชีบริหาร ผู้วางระบบบัญชี นักวางแผนภาษีอากร ผู้ให้คำปรึกษาทางการบัญชี เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) :

        - เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAx) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ) ศิลป์ – คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAx) ไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา (หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน) :

        - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
        - ประเภทวิชา การบัญชี เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAx) ไม่ต่ำกว่า 2.75

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาที่เปิดจัดการเรียนการสอน : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.