ข้อมูลหลักสูตร

 ชื่อสาขาภาษาไทย :  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 ชื่อสาขาภาษาอังกฤษ :  Master of Accountancy Program in Accountancy

 ชื่อปริญญาภาษาไทย :  บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 ชื่อปริญญาภาษาไทย(ตัวย่อ) :  บช.ม. (การบัญชี)
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ :  Master of Accountancy (Accountancy)
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ(ตัวย่อ) :  M.Acc. (Accountancy)

  แผนการศึกษา    

 
 
                เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและศาสตร์ในสาขาการบัญชี เน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านบัญชีและความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาองค์การและประเทศชาติ

 
   
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์วิชาการบัญชี ในด้านบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร วางระบบบัญชี การสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน บัญชีภาษีอากร และด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี รวมถึงด้านองค์กรและธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยความมีจรรยาบรรณ มีศีลธรรมอันดีงาม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

 

 
    
   ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
   ผศ.ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
   ผศ.ดร.ศฐา วรุณกูล

 

BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.