ข้อมูลหลักสูตร

 ชื่อสาขาภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
 ชื่อสาขาภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Finance

 ชื่อปริญญาภาษาไทย :  บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การเงิน )
 ชื่อปริญญาภาษาไทย(ตัวย่อ) :  Bachelor of Business Administration ( Finance )
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ :  บธ.บ. ( การเงิน )
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ(ตัวย่อ) :  B.B.A. ( Finance )

  แผนการศึกษา    

 
 
                เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานจริงในเชิงบริหารการเงิน เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ หรือสามารถนำไปประกอบอาชีพจริงได้ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ รวมทัั้งสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้

 
   
 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติสามารถนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างเหมาะสม
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผุ้มีคุณธรรมและจริยธรรม
 เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีด้านการเงิน เพื่อสู่ตลาดระดับชุมชนหรือสู่สังคมในระดับประเทศอย่างสร้างสรรค์ ให้มีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมอันดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 
    
   ผศ.ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
   อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
   ผศ.ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
   ผศ.ดร.ภัทริกา มณีพันธ์
   ผศ. โสภณ ฟองเพชร
   อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์
   อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล
   อาจารย์จักรพงษ์ สุขพันธ์

 

BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.