ส่งบทคววามวิจัย

งานประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจครั้งที่ 8

 • กลุ่ม A

  การตลาด

 • กลุ่ม C

  การเงินและบัญชี

 • กลุ่ม E

  สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางบริหารธุรกิจ

 • กลุ่ม B

  การจัดการ

 • กลุ่ม D

  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ