การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจที่สำคัญ ในการสร้างสรรค์งานวิจัยในศาสตร์ด้านธุรกิจ และธุรกิจเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการบริหารเชิงวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ และธุรกิจเกษตร และให้บริการเชิงวิชาการ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศ อันจะก่อให้เกิดการแก้ปัญหาของภาคส่วนต่างๆ สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย และสร้างความเข้มแข็งของประเทศบนเวทีโลก (World Arena)

การนำเสนอผลงานของผู้เข้าประชุมฯ ด้านสังคมศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ด้าน

             ด้านการจัดการ
             ด้านการตลาด
             ด้านการเงินและการบัญชี
             ด้านอื่นๆ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผลงาน


เป็นเวทีเสนอผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะชน และรวบรวมผลงานวิจัย เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือวารสารวิชาการ (Journal)

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่
(แบบฟอร์มจองที่พัก) , (แนะนำห้องพัก)

ค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงาน : 2,500 บาท และ ผู้สนใจทั่วไป : 2,000 บาท ชำระภายในวันที่ 24 มกราคม 2563

Cinque Terre

   QR Code Line Group

     ผู้เข้าร่วมเสนอผลงานหรือ ผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามข่าวสารผ่าน Line Group