การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจที่สำคัญ ในการสร้างสรรค์งานวิจัยในศาสตร์ด้านธุรกิจ และธุรกิจเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการบริหารเชิงวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ และธุรกิจเกษตร และให้บริการเชิงวิชาการ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศ อันจะก่อให้เกิดการแก้ปัญหาของภาคส่วนต่างๆ สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย และสร้างความเข้มแข็งของประเทศบนเวทีโลก (World Arena)วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และเสริมสร้างบรรยากาศเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย

2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผลงาน

3) เป็นเวทีเสนอผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะชน และรวบรวมผลงานวิจัย เป็นรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) หรือวารสารวิชาการ (Journal)ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ เริ่มต้น 01/10/63 สิ้นสุด 31/03/64

ผลผลิตโครงการ

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่กลุ่มเป้าหมาย

250 คน ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 200 คน บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 50 คน