เกี่ยวกับคณะฯ

  คุณภาพ คุณธรรม นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

   
 
  สร้างและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักบริหารธุรกิจ
ที่มีคุณค่าสู่สังคมไทยที่อยู่บน  
รากฐานของการเกษตร
 


  คณะบริหารธุรกิจ มีความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ
และเพื่อส่งเสริมการบริหารธุรกิจเกษตรระดับนานาชาติ
    
 

              คณะบริหารธุรกิจเป็นคณะใหม่ที่ยกฐานะ จากภาควิชาบริหารธุรกิจและการตลาดการเกษตร คณะธุรกิจการเกษตรซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2518 จนถึงปัจจุบัน ได้ผลิต บัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานพัฒนาท้องถิ่น และ ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้น เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิตสาชาวิชา บริหารธุรกิจการเกษตรเป็นหลักสูตรแรก และ ได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาวิชาการเงินพร้อมทั้งเปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

              โดยเปิดสอนทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบเข้าเรียน (2 ปี)  ต่อมา ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA) และ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ดุษฏีบัณฑิต (Ph.d.)

 

 
     ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
     เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของนักศึกษาและบุคลากร
     เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ให้มีความโดดเด่นทางด้านบริหารธุรกิจ
     พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ ในระดับประเทศและสากล
     

 
     เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ จริยธรรม และคุณธรรม เพื่อนำไปใช้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
     เพื่อพัฒนาวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน รวมทั้งถ่ายทอดสู่ชุมชนและเชื่อมโยงสู่สากล
     เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สร้างความร่วมมือทางวิชาการและให้บริการแก่ชุมชนและสากล
     เพื่อให้มีระบบการบริหาร  ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใสและเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
     

 
     ผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ และธุรกิจเกษตร ที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
     สร้างสรรค์งานวิจัยในศาสตร์ด้านธุรกิจ และธุรกิจเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการบริหารเชิงวิชาการ
     เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ และธุรกิจเกษตร และให้บริการเชิงวิชาการ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศ
     ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและประเทศ
     สร้างความร่วมมือระหว่างคณะและองค์กรธุรกิจภายนอก ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะธุรกิจเกษตรเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
     สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างคณะและศิษย์เก่า ผู้ปกครองของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย การวิชาการ และการประชาสัมพันธ์คณะให้มีประสิทธิภาพ
     ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีที่เป็นเลิศภายในองค์กร และบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร
BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.