หน้าแรก >> กลุ่มงานสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตโดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาและ ได้ทำงาน ตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพและมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งกำหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่สามารถทำสำเร็จได้ ภายใน 4 เดือน ซึ่งการสหกิจของนักศึกษา แต่ละชั้นปี จำเป็นต้องใช้ เอกสาร ประกอบรายงานสหกิจศึกษา ดังเอกสารดาวโหลดข้างล่างนี้
ปฏิทินสหกิจศึกษา
  ปฏิทินสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
 ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียนรายวิชา สหกิจศึกษา
  ข้อปฏิบัติและบทกำหนดโทษของนักศึกษาสหกิจศึกษา  
  ระเบียบสหกิจศึกษา  
 สหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
   มจ 497 สหกิจศึกษา  
   มจ 498 การเรียนรู้อิสระ  
   มจ 499 การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ  
 แบบฟอร์มสำหรับกลุ่มสหกิจศึกษา
     เอกสารสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา
       เอกสารติดต่องานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (BA Co-op 01)  
       ใบสมัครงานสหกิจศึกษา และ หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (BA Co-op 02)
       แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (BA Co-op 04-1)  
       แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (BA Co-op 06)  
       แบบประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา (BA Co-op 07)  
       แบบฟอร์มคำร้องของเปลี่ยนแปลง-ย้าย-ยกเลิกสถานประกอบการ (BA Co-op 08)  
     เอกสารสหกิจศึกษา สำหรับสถานประกอบการ
       แบบตอบรับและเสนองานนักศึกษาสหกิจศึกษา (BA Co-op 03)  
       แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงานและพนักงานที่ปรึกษา (BA Co-op 04-2)  
       แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (BA Co-op 05)  
       แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (BA Co-op 04-3)  
       แบบแจ้งโครงร่าง (Proposal) โครงงานสหกิจศึกษา (BA Co-op 04-4)  
     เอกสารสหกิจศึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
       แบบบันทึกอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (BA Co-op 04)  
       แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษาและการนำเสนอผลการปฏบัติงานของนักศึกษา(BA Co-op 09)  
    แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
      หน้าปกรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
      รายละเอียดประกอบการรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
    แบบฟอร์มโครงงานสหกิจศึกษา
      หน้าปก  
      รายละเอียดประกอบโครงงานสหกิจศึกษา  
 เว็บไซต์งานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 
BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.