:: ข้อมูลงานวิจัย ล่าสุด 5 เรื่อง ::
ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย สาขา เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
 การสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวกะรัต เทพศิริ การจัดการทั่วไป View Full Text
 ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (E-Project) นางนพนิตย์ วงศ์สุ การจัดการทั่วไป View Full Text
 แนวทางพัฒนางานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาววีรนันท์ พาวดี บริหารธุรกิจ View Full Text
 รูปแบบการบริหารงานพัสดุที่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวภาวิณี แสงพิงค์ บริหารธุรกิจ View Full Text
 การจัดการด้านบัญชีของผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประกอบการ Otop ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ อรทัย ดุษฎีดำเกิง การบัญชี View Full Text
>>คลิกเพื่อดูงานวิจัยทั้งหมด << 
  :: ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ คณะฯ ::
  
รายละเอียดกิจกรรม :   โครงการเสวนาเพื่อประเมินผลและนำความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
วันที่กิจกรรม :   26/03/2557

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   โครงการเคล็ดลับการสร้างเครือข่ายงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จและเทคนิคการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
วันที่กิจกรรม :   24/03/2557

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
วันที่กิจกรรม :   13/03/2557

 
>>คลิกเพื่อดูข่าวกิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด <<