:: ข้อมูลงานวิจัย ล่าสุด 5 เรื่อง ::
ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย สาขา เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
 แนวทางในการคำนวนต้นทุนต่อหน่วยในระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ อรทัย ดุษฎีดำเกิง การบัญชี View Full Text
 If Warren Buffet and Philp Fisher Work Together อาจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์ การจัดการทั่วไป View Full Text
 การประเมินมูลค่าหุ้นไทยแบบเวอร์เรน อาจารย์จิรายุ หาญตระกูล การเงิน View Full Text
 แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรกาดน้อยเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ การจัดการทั่วไป View Full Text
 คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ การจัดการทั่วไป View Full Text
>>คลิกเพื่อดูงานวิจัยทั้งหมด << 
  :: ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ คณะฯ ::
  
รายละเอียดกิจกรรม :   คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ
วันที่กิจกรรม :   13/07/2559

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ MJUBI จัดโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) 2015”
วันที่กิจกรรม :   02/09/2558

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   ถอดความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนและการวิจัย
วันที่กิจกรรม :   04/08/2558

 
>>คลิกเพื่อดูข่าวกิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด <<