:: ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ คณะฯ ::
 
ลำดับที่ ข่าวประกาศ
1 24/61 สำนักวิจัยฯ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทั้งนี้สามารถกรอกรายละเอียดในรูปแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย โดยจัดส่งต้นฉบับ ผลงานบทคัดย่อ เรื่องเต็มตามรูปแบบที่กำหนด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 256 [โพสต์เมื่อ : 14-มิถุนายน-2561] 
2 22/61มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ [โพสต์เมื่อ :5-มิถุนายน-2561] [โพสต์เมื่อ : 5-มิถุนายน-2561] 
3 21/61 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย "ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)" โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 9 กค. 61 [โพสต์เมื่อ : 24-พฤษภาคม-2561] 
4 สำนักวิจัยฯ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องการพัฒนาข้อเสนอโครงการให้ตรงกับนโยบายแหล่งทุน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [โพสต์เมื่อ : 22-พฤษภาคม-2561] 
>>คลิกเพื่อดูข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการทั้งหมด << 
  :: ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ คณะฯ ::
  
รายละเอียดกิจกรรม :   โครงการอินทรีย์แม่โจ้ สู่โฮงครัวเจียงใหม่
วันที่กิจกรรม :   26/08/2560

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   การประชุมเครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนประชารัฐรักสามัคคีกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
วันที่กิจกรรม :   22/07/2560

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วันที่กิจกรรม :   22/07/2560

 
>>คลิกเพื่อดูข่าวกิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด <<