:: ข้อมูลงานวิจัย ล่าสุด 5 เรื่อง ::
ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย สาขา เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
 คุณภาพชีวิตของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ การจัดการทั่วไป View Full Text
 ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการที่มีผลต่อต้นทุนของหนี้ของประเทศไทย ผศ.ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์   ,ผศ.ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ การบัญชี View Full Text
 อิทธิพลของคุณลักษณะผู้ตรวจสอบภายในที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูล รายงานการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทในประเทศไทย อาจารย์พัทธ์ยศ เดชศิริ การบัญชี View Full Text
 การจำแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยเทคนิคการจำแนกทางวัตถุจากภาพถ่ายดาวเทียม อำเภอสันทราย เชียงใหม่ อาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ View Full Text
 วัฒนธรรมกับการประยุกต์ใช้ e-invoice ในประเทศไทย : กรณีศึกษาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล   ,อาจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว การบัญชี View Full Text
>>คลิกเพื่อดูงานวิจัยทั้งหมด << 
  :: ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ คณะฯ ::
  
รายละเอียดกิจกรรม :   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
วันที่กิจกรรม :   03/05/2560

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   โครงการบริการวิชาการและวิจัย
วันที่กิจกรรม :   26/04/2560

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   โครงการจัดการความรู้ เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
วันที่กิจกรรม :   26/04/2560

 
>>คลิกเพื่อดูข่าวกิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด <<