:: ข้อมูลงานวิจัย ล่าสุด 5 เรื่อง ::
ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย สาขา เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
 ผลกระทบของการกำหับดูแลกิจการที่มีผลต่อต้นทุนของหนี้ของประเทศไทย ผศ.ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์   ,ผศ.ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ การบัญชี View Full Text
 แนวทางการยกระดับราคาผลผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน "กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่วมใจพัฒนา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่" อาจารย์อดิศร สิทธิเวช การตลาด View Full Text
 อิทธิพลของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและโครงสร้างการถือหุ้นที่มีผลต่อการวางแผนภาษี : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย ผศ.ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์ การบัญชี View Full Text
 ความคิดเห็นและผลสำรวจคุณภาพบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข   ,อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล  ,อาจารย์สุชีรา ขยาย การจัดการทั่วไป View Full Text
 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล การเงิน View Full Text
>>คลิกเพื่อดูงานวิจัยทั้งหมด << 
  :: ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ คณะฯ ::
  
รายละเอียดกิจกรรม :   คณะบริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5
วันที่กิจกรรม :   09/03/2560

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   โครงการบริการวิชาการและวิจัย (สาขาวิชาการจัดการ)
วันที่กิจกรรม :   08/02/2560

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (Connext ED) กับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
วันที่กิจกรรม :   06/02/2560

 
>>คลิกเพื่อดูข่าวกิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด <<