:: ข้อมูลงานวิจัย ล่าสุด 5 เรื่อง ::
ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย สาขา เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
 แนวทางในการคำนวนต้นทุนต่อหน่วยในระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ อรทัย ดุษฎีดำเกิง การบัญชี View Full Text
 If Warren Buffet and Philp Fisher Work Together ผศ.ดร.มาณวิน สงเคราะห์ การจัดการทั่วไป View Full Text
 การประเมินมูลค่าหุ้นไทยแบบเวอร์เรน อาจารย์จิรายุ หาญตระกูล การเงิน View Full Text
 แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรกาดน้อยเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ การจัดการทั่วไป View Full Text
 คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ การจัดการทั่วไป View Full Text
>>คลิกเพื่อดูงานวิจัยทั้งหมด << 
  :: ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ คณะฯ ::
  
รายละเอียดกิจกรรม :   โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ
วันที่กิจกรรม :   19/10/2559

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัลนักวิจัยพี่เลี้ยง (สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่กิจกรรม :   25/08/2559

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายงานวิจัยเชิงวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
วันที่กิจกรรม :   05/08/2559

 
>>คลิกเพื่อดูข่าวกิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด <<