:: ข้อมูลงานวิจัย ล่าสุด 5 เรื่อง ::
ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย สาขา เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
 การสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวกะรัต เทพศิริ การจัดการทั่วไป View Full Text
 ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (E-Project) นางนพนิตย์ วงศ์สุ การจัดการทั่วไป View Full Text
 แนวทางพัฒนางานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาววีรนันท์ พาวดี บริหารธุรกิจ View Full Text
 รูปแบบการบริหารงานพัสดุที่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ นางภาวิณี พู่พัฒนศิลป์ บริหารธุรกิจ View Full Text
 การจัดการด้านบัญชีของผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประกอบการ Otop ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ อรทัย ดุษฎีดำเกิง การบัญชี View Full Text
>>คลิกเพื่อดูงานวิจัยทั้งหมด << 
  :: ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ คณะฯ ::
  
รายละเอียดกิจกรรม :   ทีมคณาจารย์ BA MJU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ พช. จ.เชียงใหม่
วันที่กิจกรรม :   19/11/2557

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   คณบดีนำคณะบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ มทร.ล้านนา
วันที่กิจกรรม :   05/09/2557

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   เสวนาติดตามการนำไปใช้ประโยชน์และประเมินผลจาการรับบริการวิชาการ
วันที่กิจกรรม :   04/09/2557

 
>>คลิกเพื่อดูข่าวกิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด <<