:: ข้อมูลงานวิจัย ล่าสุด 5 เรื่อง ::
ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย สาขา เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
 If Warren Buffet and Philp Fisher Work Together อาจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์ การจัดการทั่วไป View Full Text
 การประเมินมูลค่าหุ้นไทยแบบเวอร์เรน อาจารย์จิรายุ หาญตระกูล การเงิน View Full Text
 แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรกาดน้อยเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ การจัดการทั่วไป View Full Text
 คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ การจัดการทั่วไป View Full Text
 การศึกษาแรงงานคนพิการที่เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูปและแช่แข็งในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ผศ. ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข การจัดการทั่วไป View Full Text
>>คลิกเพื่อดูงานวิจัยทั้งหมด << 
  :: ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ คณะฯ ::
  
รายละเอียดกิจกรรม :   คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ MJUBI จัดโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) 2015”
วันที่กิจกรรม :   02/09/2558

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   ถอดความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนและการวิจัย
วันที่กิจกรรม :   04/08/2558

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
วันที่กิจกรรม :   27/03/2558

 
>>คลิกเพื่อดูข่าวกิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด <<