:: ข้อมูลงานวิจัย ล่าสุด 5 เรื่อง ::
ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย สาขา เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
 ระบบการแนะนำส่วนบุคคลโดยใช้หลักการแบ่งกลุ่มมองเห็นภาพ อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ View Full Text
 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรแบบเคมีกับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ การจัดการทั่วไป View Full Text
 การแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการโดยใช้โมเดลธุรกิจเสมือนจริงและวิธีการความเหมือนค่าเฉลี่ย อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์   ,อาจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ View Full Text
 การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ อรทัย ดุษฎีดำเกิง การบัญชี View Full Text
 การใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเพื่อผลักดันผู้ประกอบการให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน อาจารย์ ดร.ภัทริกา มณีพันธ์ การจัดการทั่วไป View Full Text
>>คลิกเพื่อดูงานวิจัยทั้งหมด << 
  :: ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ คณะฯ ::
  
รายละเอียดกิจกรรม :   โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
วันที่กิจกรรม :   27/03/2558

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   คณะบริหารธุรกิจ MOU กับ ทต.หนองหาร ร่วมผลักดันองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการ
วันที่กิจกรรม :   19/03/2558

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   คณบดีพร้อมทีมงานเข้าศึกษาดูงานฯ โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข
วันที่กิจกรรม :   17/03/2558

 
>>คลิกเพื่อดูข่าวกิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด <<