:: ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ คณะฯ ::
 
ลำดับที่ ข่าวประกาศ
1 มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ "อยู่ด้วยกัน" : โลกเทคโนโลยีความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ย. 61 ณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร [โพสต์เมื่อ : 5-เมษายน-2561]
2 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7 หัวขอ้ Digital Knowledge and Business Innovation : Driving to the Future ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก [โพสต์เมื่อ : 27-มีนาคม-2561]
3 สำนักวิจัยฯ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-18.00 น. ณห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561 [โพสต์เมื่อ : 22-กุมภาพันธ์-2561]
4 สำนักวิจัยฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 [โพสต์เมื่อ : 22-กุมภาพันธ์-2561]
>>คลิกเพื่อดูข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการทั้งหมด << 
  :: ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ คณะฯ ::
  
รายละเอียดกิจกรรม :   โครงการอินทรีย์แม่โจ้ สู่โฮงครัวเจียงใหม่
วันที่กิจกรรม :   26/08/2560

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   การประชุมเครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนประชารัฐรักสามัคคีกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
วันที่กิจกรรม :   22/07/2560

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วันที่กิจกรรม :   22/07/2560

 
>>คลิกเพื่อดูข่าวกิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด <<