:: ข้อมูลงานวิจัย ล่าสุด 5 เรื่อง ::
ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย สาขา เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
 ความคิดเห็นและผลสำรวจคุณภาพบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข   ,อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล  ,อาจารย์สุชีรา ขยาย การจัดการทั่วไป View Full Text
 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์จิรายุ หาญตระกูล การเงิน View Full Text
 THE RELATION BETWEEN INSTITUTIONAL CONTEXT AND BUSINESS PERFORMANCE OF THE FIRMS WITHIN VAT REFUND FOR TOURISTS IN CHIANGMAI อาจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล การบัญชี View Full Text
 THE EFFECT OF CORPORATE CHARACTERISTIC ON SOCIAL AND ENVIRONMENTAL DISCLOSURE : EVIDENCE FROM MAI LISTED FIRMS IN THAILAND อาจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว   ,อาจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล การบัญชี View Full Text
 กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจผจญภัย ผศ.ดร.ภัทริกา มณีพันธ์ การตลาด View Full Text
>>คลิกเพื่อดูงานวิจัยทั้งหมด << 
  :: ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ คณะฯ ::
  
รายละเอียดกิจกรรม :   โครงการบริการวิชาการและวิจัย
วันที่กิจกรรม :   18/01/2560

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดงานประชุมนานาชาติ International Computer Science and Engineering Conference 2016 (ICSEC2016)
วันที่กิจกรรม :   14/12/2559

 
  
รายละเอียดกิจกรรม :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยคณะบริหารธุรกิจจัดอบรมหลักสูตรผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่
วันที่กิจกรรม :   12/12/2559

 
>>คลิกเพื่อดูข่าวกิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด <<