ด้านงานวิจัย >> ข้อมูลงานวิจัย
   
ปีงบประมาณ :
ข้อมูลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ : 2561
No งานวิจัย นักวิิจัย สาขาวิชา
ที่ทำวิจัย
ทุนวิจัย เอกสารฉบับเต็ม Full Text
1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงสีข้าวอินทรีย์ขนาดเล็ก ในจังหวัดเชียงใหม่ จากการวิเคราะห์ด้วยตัวแบบ SCOR ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้  บริหารธุรกิจ 0.00 View
2 การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกับคุณภาพกำไร : หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ อาจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร  การบัญชี 15,000.00 View
3 การพัฒนาและประยุกต์รูปแบบบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย: กรณีศึกษา บ้านเหล่า ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ   ,ผศ.ดร.วิยะดา ชัยเวช  ,อาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท  บริหารธุรกิจ 25,300.00 View
4 การศึกษาปัญหาของอุตสากรรมเกษตรเพื่อหาแนวทางแก้ไขในจังหวัดเชียงใหม่แบบองค์รวม อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล   ,อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์  ,ผศ.ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข  บริหารธุรกิจ 25,300.00 View
5 ความไว้วางใจในการใช้บริการชำระเงินอิเลคทรอนิคส์แห่งชาติเปรียบเทียบในมุมมองของภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ใช้บริการ ผศ.ฉัตร ชูชื่น  สารสนเทศศาตร์ 15,000.00 View
6 ผลกระทบของการเปิดเผยข้อมูลรายงานการพัฒนาความยั่งยืนที่มีต่อผลการดำเนินงานในประเทศไทย ผศ.ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์   ,อาจารย์พัทธ์ยศ เดชศิริ  การบัญชี 0.00 View
7 ผลกระทบจากการรักษาผลประโยชน์ของตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและผลการดำเนินงานของบริษัท อาจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต  การจัดการทั่วไป 15,000.00 View

จำนวนข้อมูลงานวิจัย 1 ถึง 7  จากจำนวนทั้งหมด  7 เร็คคอร์ด