add friend facebook VDO for Youtube

คณะบริหารธุรกิจ: เชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิต

เชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิต
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจ: เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.หรือเทียบเท่า)

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.หรือเทียบเท่า)
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [24-มีนาคม-2558]
   ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด [16-มีนาคม-2558]
   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการ [12-มีนาคม-2558]
   ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [12-มีนาคม-2558]
   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่ง 554 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 4) [6-มีนาคม-2558]
   รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปีการศึกษา 1/2558 [4-กุมภาพันธ์-2558]
   ขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 [21-มกราคม-2558]
   รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปีการศึกษา 1/2558 [4-กุมภาพันธ์-2558]
   ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2557 [5-มกราคม-2558]
   รายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา [8-ธันวาคม-2557]
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 [18-พฤศจิกายน-2557]
   รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคปีการศึกษา 2/2557 [30-ตุลาคม-2557]
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 [25-ธันวาคม-2556]
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย [19-สิงหาคม-2556]
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [24-มีนาคม-2558]
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด [16-มีนาคม-2558]
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [12-มีนาคม-2558]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่ง 554 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 4) [6-มีนาคม-2558]
ขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 [21-มกราคม-2558]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร(ตำแหน่งเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ) [16-ธันวาคม-2557]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด ครั้งที่ 1 [11-ธันวาคม-2557]


คณะบริหารธุรกิจ: สาขาวิชาการบัญชี  จัดโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีฯ ครั้งที่ 9
สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีฯ ครั้งที่ 9
คณะบริหารธุรกิจ: ครอบครัว บริหารธุรกิจแม่โจ้ ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ เข้าสู่ปีที่ 40
ครอบครัว บริหารธุรกิจแม่โจ้ ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ เข้าสู่ปีที่ 40
คณะบริหารธุรกิจ: คณะบริหารธุรกิจ MOU กับ ทต.หนองหาร ร่วมผลักดันองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ MOU กับ ทต.หนองหาร ร่วมผลักดันองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ: คณบดีพร้อมทีมงานเข้าศึกษาดูงานฯ โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข
คณบดีพร้อมทีมงานเข้าศึกษาดูงานฯ โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข
คณะบริหารธุรกิจ: คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการเตรียมตัวขอตำแหน่งทางวิชาการฯ
คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการเตรียมตัวขอตำแหน่งทางวิชาการฯ
คณะบริหารธุรกิจ: คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ปงม.2558 และการบริหารความเสี่ยง
คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ปงม.2558 และการบริหารความเสี่ยง

 
     
  Check PageRank