add friend facebook VDO for Youtube

คณะบริหารธุรกิจ: ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจ: ประกาศนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่า (ระบบรับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน

ประกาศนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่า (ระบบรับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ [11-เมษายน-2557]
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการจัดการทั่วไป วุฒิการศึกษา โท-เอก [10-เมษายน-2557]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [13-มีนาคม-2557]
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพือคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาตรี (ระบบจัดสรรโควตา) หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (เพิ่มเติม) [14-กุมภาพันธ์-2557]
   ขยายเวลารับสมัครสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาบัญชี (ครั้งที่ 4) [23-มกราคม-2557]
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 [25-ธันวาคม-2556]
   ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าศึกษา (ระบบจัดสรรโควต้า)หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 2 ปี คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2557 [19-ธันวาคม-2556]
[]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ [11-เมษายน-2557]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการจัดการทั่วไป วุฒิการศึกษา โท-เอก [10-เมษายน-2557]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ [19-มีนาคม-2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [13-มีนาคม-2557]
ขยายเวลารับสมัครสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาบัญชี (ครั้งที่ 4) [23-มกราคม-2557]
ขยายเวลารับสมัครอาจารย์สาขาการเงิน ครั้งที่ 3 [18-ธันวาคม-2556]
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด [2-เมษายน-2556]


คณะบริหารธุรกิจ: คณบดีพาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เปิดโลกทัศน์ฝั่งทะเลอันดามัน
คณบดีพาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เปิดโลกทัศน์ฝั่งทะเลอันดามัน
คณะบริหารธุรกิจ: คณะวิทยาการจัดการฯ ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการฯ ม.พะเยา เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ: กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
คณะบริหารธุรกิจ: โครงการเสวนาเพื่อประเมินผลและนำความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
โครงการเสวนาเพื่อประเมินผลและนำความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
คณะบริหารธุรกิจ: โครงการพัฒนางานพัฒนาคน
โครงการพัฒนางานพัฒนาคน
คณะบริหารธุรกิจ: โครงการเคล็ดลับการสร้างเครือข่ายงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จและเทคนิคการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
โครงการเคล็ดลับการสร้างเครือข่ายงานวิจัยให้ประสบความสำเร็จและเทคนิคการแก้ปัญหาการเรียนการสอน

 
     
  Check PageRank