สายตรงคณบดี

กิจกรรมข่าวปัจจุบัน

 

 
 
ผู้สนใจเข้าศึกษา
 
 
 
นักศึกษา
 
 
 
ศิษย์เก่า
 
 
 
บุคลากร [เข้าสู่ระบบ]

   ข่าวกิจกรรมคณะฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ตำแหน่งเลขที่ 278
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ตำแหน่งเลขที่ 278
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ตำแหน่งเลขที่ 139
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานกอสราง[ปรับปรุงระบบกันซึมหลังคา]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
ข่าวนักศึกษา
ข่าวสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ตำแหน่งเลขที่ 278
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ตำแหน่งเลขที่ 278
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ตำแหน่งเลขที่ 139
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
BA MJU
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873550 แฟกซ์ : 053-873569

Copyright © 2016 BA-Maejo University, All rights reserved.