add friend facebook VDO for Youtube
BA-Knowledge Sharing

คณะบริหารธุรกิจ: เชิญร่วมงาน Sport Day & Freshy Night ประจำปี 2558

เชิญร่วมงาน Sport Day & Freshy Night ประจำปี 2558
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจ: เชิญร่วมงานโตยฮิต ตามฮอย งานปอย แอดมิน

เชิญร่วมงานโตยฮิต ตามฮอย งานปอย แอดมิน
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [27-สิงหาคม-2558]
   ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ [19-สิงหาคม-2558]
   รับสมัครงาน_บจก.ยูซีดี เซอร์วิส เอ็นเจียร์เนียร์ริง [4-พฤศจิกายน-2557]
   บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด - รับสมัครงาน [1-กันยายน-2557]
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 [25-ธันวาคม-2556]
   ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย [19-สิงหาคม-2556]
   ประกาศการเพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร บช.บ. เฉพาะนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2555 [30-ธันวาคม-2554]


คณะบริหารธุรกิจ: คณะบริหารธุรกิจ เยี่ยมชมชมศึกษาดูงาน เกษตร-จุฬา-บูรพา
คณะบริหารธุรกิจ เยี่ยมชมชมศึกษาดูงาน เกษตร-จุฬา-บูรพา
คณะบริหารธุรกิจ: ทำแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
ทำแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
คณะบริหารธุรกิจ: ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 2/2558
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 2/2558
คณะบริหารธุรกิจ: กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
คณะบริหารธุรกิจ: โครงการความรู้ดูดีได้ เมื่อเล่าสู่กันฟัง 2
โครงการความรู้ดูดีได้ เมื่อเล่าสู่กันฟัง 2
คณะบริหารธุรกิจ: ถอดความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนและการวิจัย
ถอดความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนและการวิจัย

 
     
  Check PageRank