add friend facebook VDO for Youtube

คณะบริหารธุรกิจ: เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจ ระดับชาติ ครั้งที่ 4

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจ ระดับชาติ ครั้งที่ 4
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจ: เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.หรือเทียบเท่า)

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.หรือเทียบเท่า)
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ [25-มิถุนายน-2558]
   ประกาศขายทอดตลาดลิฟต์โดยสารที่ชำรุดเสื่อมสภาพ [22-มิถุนายน-2558]
   ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [24-มีนาคม-2558]
   รับสมัครงาน_บจก.ยูซีดี เซอร์วิส เอ็นเจียร์เนียร์ริง [4-พฤศจิกายน-2557]
   รับสมัครงาน_ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) [6-ตุลาคม-2557]
   รับสมัครงาน_บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด [6-ตุลาคม-2557]
   รายงานสถานประกอบการที่ดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา ระหว่างปี 2555-2557 [5-ตุลาคม-2557]
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [24-มีนาคม-2558]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [31-กรกฎาคม-2557]
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป [24-กรกฎาคม-2557]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1056 สาขาวิชาบัญชี [3-กรกฎาคม-2557]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1051 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [3-กรกฎาคม-2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 1057 [30-มิถุนายน-2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ตำแหน่งเลขที่ 1055 [30-มิถุนายน-2557]


คณะบริหารธุรกิจ: กิจกรรมอบรมการให้บริการด้วยหัวใจและรอยยิ้ม (BA Service Mind)
กิจกรรมอบรมการให้บริการด้วยหัวใจและรอยยิ้ม (BA Service Mind)
คณะบริหารธุรกิจ: กิจกรรมเสวนาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
กิจกรรมเสวนาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คณะบริหารธุรกิจ: KM สายสนับสนุนฯ “การลดรอบระยะเวลาทำงาน”
KM สายสนับสนุนฯ “การลดรอบระยะเวลาทำงาน”
คณะบริหารธุรกิจ: โครงการสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
โครงการสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ: พิธีสูมาคาราวะสระเกล้าดำหัวอาวุโสคณะฯ และอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในประเพณีปี๋ใหม่เมือง
พิธีสูมาคาราวะสระเกล้าดำหัวอาวุโสคณะฯ และอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในประเพณีปี๋ใหม่เมือง
คณะบริหารธุรกิจ: ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี

 
     
  Check PageRank