add friend facebook VDO for Youtube

คณะบริหารธุรกิจ: เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจ ระดับชาติ ครั้งที่ 4

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจ ระดับชาติ ครั้งที่ 4
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจ: เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.หรือเทียบเท่า)

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้ที่จบ ปวส.หรือเทียบเท่า)
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปีการศึกษา 1/2558 (2) [11-พฤษภาคม-2558]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ [1-พฤษภาคม-2558]
   ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด [27-เมษายน-2558]
   ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (เลขานุการคณะบริหารธูรกิจ) [27-เมษายน-2558]
   ประกาศเรื่องการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการ [23-เมษายน-2558]
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาหรับปรุงทาสีภายในอาคารพร้อมครุภัณฑ์ [2-เมษายน-2558]
   ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [24-มีนาคม-2558]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ [1-พฤษภาคม-2558]
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [24-มีนาคม-2558]
ขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 [21-มกราคม-2558]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร(ตำแหน่งเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ) [16-ธันวาคม-2557]
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด ครั้งที่ 1 [11-ธันวาคม-2557]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [31-กรกฎาคม-2557]
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป [24-กรกฎาคม-2557]


คณะบริหารธุรกิจ: คณะจาก Oklahoma State University มาเยือนคณะบริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้
คณะจาก Oklahoma State University มาเยือนคณะบริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้
คณะบริหารธุรกิจ: พิธีสูมาคาราวะสระเกล้าดำหัวอาวุโสคณะฯ และอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในประเพณีปี๋ใหม่เมือง
พิธีสูมาคาราวะสระเกล้าดำหัวอาวุโสคณะฯ และอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในประเพณีปี๋ใหม่เมือง
คณะบริหารธุรกิจ: ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี
คณะบริหารธุรกิจ: หลักสูตรบัญชีฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม นศ.สหกิจฯ
หลักสูตรบัญชีฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม นศ.สหกิจฯ
คณะบริหารธุรกิจ: อาจารย์ฉัตร ชูชื่น ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอบทความทางวิชาการ  ณ ประเทศญี่ปุ่น
อาจารย์ฉัตร ชูชื่น ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอบทความทางวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น
คณะบริหารธุรกิจ: กิจกรรมสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพฯ แก่ผู้นำนักศึกษา
กิจกรรมสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพฯ แก่ผู้นำนักศึกษา

 
     
  Check PageRank