add friend facebook VDO for Youtube
BA-Knowledge Sharing

คณะบริหารธุรกิจ: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องUpdate ภาษีอากรทั้งระบบและการยื่นแบบบัญชีรายการรับจ่ายตามประกาศ ป.ป.ช.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องUpdate ภาษีอากรทั้งระบบและการยื่นแบบบัญชีรายการรับจ่ายตามประกาศ ป.ป.ช.
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจ: ประกาศเลื่อนสอบกลางภาค 2/2558

ประกาศเลื่อนสอบกลางภาค 2/2558
   
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   รับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [27-มกราคม-2559]
   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [22-มกราคม-2559]
   ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ [5-พฤศจิกายน-2558]
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ คณะบริหารธุรกิจ [19-ตุลาคม-2558]
   ประกาศประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ [29-กันยายน-2558]
   ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ [19-สิงหาคม-2558]
   []
[]


คณะบริหารธุรกิจ: กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ: บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร และร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ 2559
บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร และร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ 2559
คณะบริหารธุรกิจ: ชาวบริหารฯ สัมพันธ์ สุขสวัสดิ์สังสรรค์ สำราญปีใหม่ 2559
ชาวบริหารฯ สัมพันธ์ สุขสวัสดิ์สังสรรค์ สำราญปีใหม่ 2559
คณะบริหารธุรกิจ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 4 จัดสัมมนาโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 10
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 4 จัดสัมมนาโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 10
คณะบริหารธุรกิจ: หลักสูตร การเงิน จัดสัมนาวิชาการ ในหัวข้อ “การลงทุนในตลาดหุ้นอาเซียน”
หลักสูตร การเงิน จัดสัมนาวิชาการ ในหัวข้อ “การลงทุนในตลาดหุ้นอาเซียน”
คณะบริหารธุรกิจ: สาขาวิชาการเงิน จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการเงิน จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน

 
     
  Check PageRank